In projectverband is binnen de gestelde termijn een grote hoeveelheid werk verzet die vooraf is gedefinieerd als achterstand. Het ging hierbij om uiteenlopende werkzaamheden in de pensioenadministratie zoals waardeoverdrachten, aan- en afmeldingen, in- en revalidering, echtscheidingen, etcetera. Voordat het project van start gaat, is tezamen met de klant vastgesteld wat binnen de scope van het project viel om scope creep te voorkomen. Daarnaast wordt bij projecten die ik uitvoer veel aandacht besteed aan efficiente voortgangsrapportages.